1. Записник од 33-та седница на СнЕ на АСО одржана на 28 ноември, 2023 година;
  2. Одлука за донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2024 година;
  3. Одлука за времено финансирање на работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2024 година;
  4. Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2024 година;
  5. План за работа на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2024;
  6. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво ГАП ОСИГУРВАЊЕ АД, Тетово;
  7. Решение за издавање на согласност Друштвото за ревизиja БДО ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје за 2023 година;
  8. Информација во врска со спроведена делумна теренска супервизија  за работењето на АД за застапување во осигурување САФЕ ЛИФЕ АД Скопје, во поглед на спроведувањето на мерките и дејствијата определени со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам,
  9. Извештај за извршена ревизија на спроведувањето на стручниот испит за вршење работи на застапување во осигурување во 2023 година (едукативно испитна сесија  август-ноемвриј 2023).