1. Записник од триесетипрва седница на СнЕ на АСО во 2021 година, држана на ден 29.12.2021 година во 10:00;
  2. Донесување на Решение за издавање на согласност  Друштвото за ревизиja ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за 2021 година.