1. Записник од 25-та седница на СнЕ на АСО одржана на 24 август, 2023 година;
 2. Одлука за ставање вон сила на Одлуката за одредување на дополнителен потписник на сметките со кои располага Агенцијата за супервизија на осигурување;
 3. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Ѓорги Кундурџиев;
 4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Гордана Димова;
 5. Решение за одземеање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Кристина Митковска;
 6. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Билјана Јанкуловска;
 7. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување Триглав Осигурување Живот АД Скопје;
 8. Измена на годишниот план за теренска супервизија за 2023 година;
 9. Решение за изменување на Решението за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење осигурително брокерски работи во 2023 година;
 10. Решение за изменување на Решението за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење на работи на застапување во осигурување во 2023 година,
 11. Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за ревизија на одржаните стручни испити за  вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2023 година;
 12. Решение за изменување на Решението за определување на одговорно лице за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи во 2023 година;
 13. Извештај на Агенцијата за супервизија на осигурување за годишна вонтеренска проценка на ризик на субјектите на супервизија од аспект на спречување на перење пари и финансирање на тероризам за 2023 година;
 14. Информација за финансиската состојба, статистички и финансиски остварувања на друштвата за осигурување во периодот 1.1.-30.6.2023 година (2к2023);
 15. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурително брокерско друштво ВЕБЕР ГМА АД Скопје; и
 16. Извештај за поднесени претставки до Агенцијата за супервизија на осигурување од страна на осигурениците, од корисниците на осигурување и од трети оштетени лица (2к2023).