1. Решение за издавање дозвола за вршење на работи на застапување на Друштвото за застапување во осигурување ГЛС ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје;
  2. Правилник за деталната содржина на потврдата за актуар;