1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на Националната групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје, на лицето ВЛАДИМИР ТОШЕВСКИ, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  2. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на Кроација осигурување АД – Друштво за неживотно осигурување, Скопје, на лицето ДРАГАН ЛАЗАРЕСКИ, согласно Законот за супервизија на осигурување; и
  3. Информација за промовирање на доброто корпоративно управување кај друштвата за осигурување во Р. Македонија.