1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје