1. Решение за издавање на претходна согласност на Реосигурителното друштво QBE Re (Europe) Limited, Лондон, Обединето Кралство на Велика Британија, да стекне над 50% од акциите со право на управување во Акционерското друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА  – Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување.