1. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР, Битола;
  2. Решение за издавање на согласност на лицето Снежана Трајанова да стекне 33% од акциите со право на управување во Осигурително брокерското друштво НОВ ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Скопје;