1. Решение за издавање на претходна согласност за стекнување квалификувано учество на VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Виена, Република Австрија над 75% од вкупниот број на издадени акции со право на глас во Акционерското друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА  – Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје;
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското осигурително брокерско друштво ВФП Скопје;