1. Разгледување на Извештајот за реализација на активности на АСО во областа на финасиската едукација и инклузивност,
 2. Усвојување на Извештајот  за оценката на пристигнатите литературни и ликовни творби на конкурсот на тема „Што значи за мене осигурувањето на домот и на семејството“ и избор на наградени учесници за 2018 година,
 3. Разгледување на Извештајот за Пазарот на осигурување во Република Македонија во првиот квартал од 2018 година,
 4. Разгледување на Извештај за Пазарот на осигурување во Република Македонија во вториот квартал од 2018 година,
 5. Усвојување на Извештај за работењето на друштвата за осигурување во периодот 1.1- 31.3.2018,
 6. Разгледување на Извештај за работењето на друштвата за осигурување во периодот 1.1- 30.6.2018,
 7. Донесување на Решение за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување Кроација осигурување АД Скопје,
 8. Донесување на Решение за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување УНИКА Скопје,
 9. Донесување на Решение за давање согласност за измена на Статутот на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за неживотно осигурување Скопје
 10. Донесување на Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво на лицето ХРИСТО КОНДОВСКИ,
 11. Донесување на Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје
 12. Донесување на Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје
 13. Донесување на Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување, за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД Скопје, на лицето РОК ПИВК,
 14. Донесување на Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво ЕНСА БРОКЕР АД, Скопје