• Решение за издавање согласност на лицето Петер Скварча за вршење на функција Извршен член на Одбор на директори, во Друштвото за осигурување САВА осигурување а.д., Скопје;
  • Правилник за начинот на постапување по претставки поднесени до Агенцијата за супервизија на осигурување од осигурениците, од корисниците на осигурување и од трети оштетени лица.