1. Записник од петнаесета седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 30.6.2022 година во 12:00
 2. Барање за добивање согласност за Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп Скопје за 2022 година и донесување на Решение,
 3. Барање за добивање согласност за стекнување квалификувано учество во ОБД ЛАЈОН ИНС од страна на лицето Игор Георгиевски и донесување на Решение
 4. Решение за одземање на лиценца за застапник на лицето Татјана Јовановска,
 5. Решение за одземање на лиценца за застапник на лицето Елена Цветковска,
 6. Одлука за прекршок од страна на Акционерско Осигурително Брокерско друштво ВЕБЕР ГМА АД Битола констатиран со Записник од спроведена вонтеренска супервизија на работењето на друштвото
 7. Одлука за прекршок од страна на Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен брокер АД Битола констатиран со Записник од спроведена вонтеренска  супервизија на работењето на друштвото,
 8. Одлука за прекршок од страна на Друштвото за застапување во осигурување  РЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје, констатиран со Записник од спроведена вонтеренска супервизија на работењето на друштвото,
 9. Информација во врска со исправка на Записник од спроведена вонтеренска супервизија на Друштвото за осигурување Уника АД Скопје,
 10. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштво за осигурување Уника АД Скопје,
 11. Измена на годишен план за теренска супервизија за 2022 година,
 12. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурителните брокерски друштва Петрол оил АД Скопје, Вебер ГМА АД Битола и Протектор АД Прилеп,
 13. Одлука за донесување на Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво С.Т.М. Брокер Плус АД Скопје.