1. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Елена Вељановска,
 2. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Марко Шенов,
 3. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Милена Величковиќ,
 4. Решение за продолжување на стручниот испит за застапник во осигурување на лицето Арјета Реџепи,
 5. Решение за продолжување на стручниот испит за застапник во осигурување на лицето Соња Филиповска,
 6. Решение за продолжување на стручниот испит за застапник во осигурување на лицето Александра Лазарова,
 7. Решение за продолжување на стручниот испит за застапник во осигурување на лицето Амир Села,
 8. Решение за продолжување на стручниот испит за застапник во осигурување на лицето Крсте Вранишковски,
 9. Решение за продолжување на стручниот испит за застапник во осигурување на лицето Сашо Трајковски,
 10. Решение за продолжување на стручниот испит за брокер во осигурување на лицето Елена Димитровска,
 11. Решение за продолжување на стручниот испит за брокер во осигурување на лицето Александра Ѓорчевска,
 12. Решение за издавање на согласност на Друштвото за неживотно осигурување Граве Неживот АД Скопје да изврши трансформација на субординиран долг.