1.    Решение за издавање согласност за друштво за ревизија за 2020 година АД за осигурување ГРАВЕ Скопје,
2.    Решение за издавање согласност за друштво за ревизија за 2020 година АД за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје,
3.    Решение за давање согласност  за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје,
4.    Одлука за ограничување на правото на исплата на паричен надомест, надоместоци за патни и други материјални трошоци,
5.    Одлука за начинот на проценка на резервите за штети на друштвата за осигурување и/или реосигурување за време на траење на вонредната состојба,
6.    Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимална содржина на евиденцијата и начинот на пријавување, резервирање и ликвидација на штети од страна на друштвата за осигурување,
7.    Решение за  изрекување на дополнителни мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување Уника АД Скопје,
8.    Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси,
9.    Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување