1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор  на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, за лицето Александра Шкемби Антовска;
  2. Одлука за уплата на парични средства од Агенцијата за супервизија на осигурување на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19