1. Решение за давање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурителното брокерско друштво ЦЕРТУС АД Скопје,
  2. Решение за давање на согласност за измена на  Статут на САВА осигурување а.д. Скопје,
  3. Одлука за изрекување на мерки на супервизија спрема друштвото за застапување во осигурување ИБО Иншуренс АД Куманово и Решение за одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурување,