1. Решение за издавање согласност за друштвото за ревизија за 2020 година на УНИКА АД Скопје,
  2. Решение за издавање согласност за друштво за ревизија за 2020 година УНИКА ЛАЈФ АД Скопјe,
  3. Решение за издавање согласност за друштвото за ревизија за 2020 година на ЕВРОИНС АД Скопје,
  4. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во ДЗО ЛАЈФ ВИЗИОН АД Скопје од страна на лицето Дамјан Дамјановски,
  5. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на Бранислав Најдов,
  6. Разгледување на информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото за осигурување Уника АД Скопје за 1К2020 година,
  7. Разгледување и донесување на Решение согласно кое Решението бр. УП1 08-2-463 од 29.6.2020 година, за изрекување на дополнителна мерка – забрана на Осигурителното брокерско друштвото С.Т.М Плус АД, да посредува при склучување на нови договори за осигурување, се става вон сила,
  8.  Правилник за изменување на Правилникот за сметководство и финансиско работење,
  9. Разгледување на Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување, заклучно со 30.06.2020 година,  за информирање на Советот.