1. Одлука за изрекување на мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје,
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема друштвото за осигурување Винер Лајф Виена Иншуренс Груп АД Скопје
  3. Решение за давање согласност за измена на Статутот на Друштвото за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ АД Скопје,
  4. Решение за давање согласност за стекнување на квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво СЕДА БРОКЕР АД Скопје на лицето Виктор Давидовски,
  5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за наплата и пренос на наплатената премија од страна на осигурително брокерските друштва,
  6. Правилник за изменување и дополнување на Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување,