1. Записник од дваесета седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 29.8.2022 година во 12:00;
 2. Стратегиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за спречување на корупцијата, за период 2022-2025 година,
 3. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Комисија за ревизија на одржаните стручни испити за вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2022 година;
 4. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2022 година поднесено од Друштото за осигурување ТРИГЛАВ ЖИВОТ АД Скопје и донесување на решение,
 5. Известување за раскинување на договор за застапување во осигурување со лицето Андријана Димовска поднесено од ДО ВИНЕР АД Скопје и донесување на решение;
 6. Известување за раскинување на договор за застапување во осигурување со лицето Владо Маневски поднесено од ТРИГЛАВ осигурување АД Скопје и донесување на решение;
 7. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје;
 8. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Осигурително брокерско друштво ОБД Порше брокер;
 9. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Осигурително брокерско друштво Ин брокер АД Скопје;
 10. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Осигурително брокерско друштво Вин брокер Скопје;
 11. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Осигурително брокерско друштво Легра АД Скопје;
 12.  Разгледување на Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Осигурително брокерско друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ  АД Скопје;
 13. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурително брокерско друштво Еуроекспертс АД Скопје;
 14.  Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за застапување во осигурувањето РЕА ИНШУРЕНС ГРУП  АД Скопје.