1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација во АСО,
  2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во АСО,
  3. Барање за добивање согласност за измена на стaтут поднесeно од Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје