1. Решение  за давање согласност за стекнување квалификувано учество во МАКТРЕНД БРОКЕР АД Скопје,