1. Информација за осигурителниот сектор во Република Македонија во третиот квартал од 2012 година