1. Записник од дванаесета седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 26.5.2022 година во 12:00;
 2. Барање за добивање дозвола за вршење осигурително брокерски работи ВИНЕРС ГРУП АД Скопје и донесување на Решение за давање дозвола,
 3. Барање за добивање согласност за Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје за 2022 година и донесување на Решение за давање согласност,
 4. Барање за добивање согласност Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за 2022 година и донесување на Решение за давање согласност,
 5. Барање за добивање согласност Друштвото за ревизорски, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД Скопје за 2022 година и донесување на Решение за давање согласност,
 6. Барање за добивање согласност за измена на статут на ТРИГЛАВ ЖИВОТ и донесување на Решение за давање согласност,
 7. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на ГРАВЕ Осигурување Неживот АД Скопје,
 8. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ  АД Скопје,
 9. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог заради неотстранувањето на незаконитоста од страна на Друштвото за осигурување Уника АД Скопје согласно Решение за изрекување на дополнителни мерки,
 10. Информација во врска со спроведена делумна теренска супервизија  за целокупното работење на Друштвото за осигурување Триглав Осигурување Живот АД Скопје во поглед на спроведувањето на мерките и дејствијата определени со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам,
 11. Известување за раскинување на договор за застапување со лицето Горан Маџароски добиено од ХАЛК БАНКА АД Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Горан Маџароски,
 12. Известување за раскинување на договор за застапување со лицето Дарко Јовановски добиено од ХАЛК БАНКА АД Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Дарко Јовановски,
 13. Известување за раскинување на договор за застапување со лицето Христијан Деспотовски добиено од ХАЛК БАНКА АД Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Христијан Деспотовски,
 14. Известување за раскинување на договор за застапување со лицето Фиторе Касами добиено од САВА осигурување АД Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Фиторе Касами.