1. Правилник за условите и постапката за признавање на квалификација за актуар стекната во странство и полагање на стручен испит со кој се докажува дека лицето има адекватно знаење на законите и праксата во Република Северна Македонија потребни за добивање дозвола за работа како овластен актуар во Република Северна Македонија;
  2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање дозвола за работа како овластен актуар;
  3. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурувањето и роковите за уплата;
  4. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје на лицето Ана Серафимова; и
  5. Разгледување на известување на Друштвото за осигурување ВИНЕР АД Скопје за раскинување на договорот за застапуавње во осигурување со лицето Јордан Захариев и одлучување по известувањето   со донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување.