1. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурително брокерското друштво и поведување  прекршочна постапка против С.Т.М. Брокер Плус АД Скопје
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштво за осигурување Граве Неживот АД Скопје,
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје,
  4. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштво за осигурување EУРОЛИНК Скопје,
  5. Одлука за поведување прекршочна постапка против Акционерско Друштво за осигурување Еуролинк Скопје,
  6. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД, на лицето Александар Манeв,
  7. Решение за издавање на согласност на Друштвото за ревизија Грант Торнтон ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје за 2021 година