1. Решение за воведување на класата 21 – Oсигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови, од групата на осигурување на живот на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопјеч и
  2. Решение за измена на Статутот на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје