1. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување САФЕ ЛАЈФ АД;
  2. Одлука за мерки на супервизија изречени кон Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД – Скопје.