1. План на архивските знаци за распоредување на актите за 2023 година, на Агенцијата за супервизија на осигурување,
  2. Листа на документарен материјал со рокови за негово чување за 2023 година, на Агенцијата за супервизија на осигурување,
  3.  Листа на архивска граѓа од трајна вредност за 2023 година, на Агенцијата за супервизија на осигурување,
  4. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување ВИНЕР АД Скопје за Климе Попоски и донесување на решение,
  5.  Барање за добивање согласност за измена на статут на АДОР МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ – Виена Иншуренс Груп Скопје и донесување на решение,
  6. Барање за добивање согласност за измена на статут ГРАВЕ НЕЖИВОТ и донесување на решение,
  7. Одлука за изрекување мерка за Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС АД Скопје,
  8. Информација во врска со одржување на традиционален настан “Денови на финансиска писменост”, во периодот од 23-25 ноември, 2022 година.