1. Стратегиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за периодот 2018-2020 година,
  2. Планот за работа на Агеницјата за супервизија на осигурување за 2018 година,
  3. Одлука за донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
  4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје,
  5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп Скопје,
  6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Националното биро за осигурување – Скопје,
  7. Решение за издавање на согласност за измена на седиште и статут на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот, Скопје,