• Решение за согласност за измена на седиштето и Статутот на АД за осигурување ГРАВЕ, Скопје;
  • Информација за учество на Агенцијата за супервизија на осигурување на Седмиот состанок на Поткомитетите-Поткомитетот за економски и финансиски прашања и статистика и Поткомитетот за внатрешен пазар, одржан во Брисел;
  • Одлука за организација на регионална конференција на Агенцијата за супервизија на осигурување во Охрид и донесување на Одлука за формирање на организационен одбор.