• Решение со кое се дава согласност за измена на Статутот на Друштвото за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ АД Скопје;
  • Решение со кое се дава согласност за измена на назив и Статут на АД за осигурување САВА ТАБАК, Скопје;
  • План за создавање на систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци;
  • Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Агенцијата за супервизија на осигурување;
  • Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица;
  • Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци;
  • Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за супервизија на осигурување;
  • Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за супервизија на осигурување;
  • Упатство за начинот на водење на евиденција на лица овластени за вршење на обработка на лични податоци за пренесување на медиуми надвор од работните простории на Агенцијата за супервизија на осигурување.