1. Записник од 23-та седница на СнЕ на АСО одржана на 1 август, 2023 година;
  2. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2023 година на Триглав осигурување живот АД Скопје и донесување решение;
  3. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2023 година на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за осигурување живот Скопје и донесување решение;
  4. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2023 година на ВИНЕР ЛАЈФ АД Скопје и донесување на решение;
  5. Барање за добивање согласност за  стекнување квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво БД БРОКЕР АД Дебар од страна на лицето Пембе Колеци и донесување на решение;
  6. Барање за добивање согласност за стекнување квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво ЦЕРТУС АД Скопје од страна на лицето Трајче  Митровски и донесување на решение;и
  7. Барање за добивање дозвола за вршење осигурително броекрски работи на Осигурително брокерското друштво ПРЕМИУМ ИНШУРЕНС АД Скопје и донесување решение.