1. Записник од 10-та седница на СнЕ на АСО одржана на 30  април, 2024 година;
  2. Барање за добивање согласност за измена на статутот на Друштвото за осигурување САВА осигурување а.д Скопје и донесување на решение;
  3. Барање за добивање согласност за измена на статутот на Друштвото за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД, Скопје и донесување решение;
  4. Финансиските извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2023 година со извештај на ревизијата; 
  5. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на ТРИГЛАВ ЖИВОТ АД Скопје за лицето Христина Џамбазовска и донесување решение;
  6. Барање за добивање согласност друштвото за ревизија ГРАНТ Тортон ДДО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје и донесување решение;
  7. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје; 
  8. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Акционерско брокерско друштво НОБ Независен Осигурителен Брокер АД Скопјe.