1. Записник од 13-та седница на СнЕ на АСО одржана на 4 мај, 2023 година;-
 2. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија ВИНЕР,
 3. Барање за вршење на функцијата член на орган на управување на МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ на лицето Бошко Андов и донесување на решение,
 4. Барање за вршење на функцијата член на орган на управување на МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ на лицето Весна Ѓорчева и донесување на решение,
 5. Барање за вршење на функцијата член на орган на управување на МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ на лицето Татјана Димов и донесување на решение,
 6. Донесување на решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Јулија Рушковска,
 7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите,
 8. Одлука во однос на неусогласеност на Осигурително брокерското друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје,
 9. Одлука во однос на неусогласеност на Осигурително брокерското друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје МАНИ СОЛУШНС АД Скопје,
 1. Одлука во однос на неусогласеност на Осигурително брокерското друштво АСУЦ БРОКЕР АД Скопје,-
 2. Одлука во однос на неусогласеност на Осигурително брокерското друштво М Брокер АД СКОПЈЕ,
 3. Одлука во однос на неусогласеност на Осигурителното брокерското друштво ВИА БРОКЕР АД,
 4. Одлука во однос на неусогласеност на Осигурителното брокерското друштво Минт АД,
 5. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за неживотно осигурување Евроинс осигурување АД Скопје,
 6. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје,
 7. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на АД за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје,
 1. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на АД за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп ,-
 2. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Кроациа осигурување АД-Друштво за осигурување на живот,
 1. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за неживотно осигурување Кроација осигурување АД Скопј,
 2. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 3. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје,
 4. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Акционерско друштво Сава осигурување Скопје,
 5. Информација во врска со постапување од страна на ССС по заклучок на СнЕ.