1. Годишен извештај за состојбата и движењето на пазарот на осигурување за 2020 година,
  2. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2020 година,
  3. Одлука по однос на сторен прекршок од страна на Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ  АД Скопје (согласно член 5 став (5) од ЗЗОС),
  4. Одлука по однос на сторен прекршок од страна на Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ  АД Скопје (неизвестување по член 104 од ЗСО),
  5. Барање за издавање согласност за измена на статут на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за неживотно осигурување Скопје и донесување на Решение за издавање на согласност за измена на Статут,
  6. Барање за издавање согласност за стекување квалификувано учество во ОБД РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје на лицето Саво Шишковски и донесување Решение за издавање согласност,
  7. Известување за раскин на договор за застапување во осигурување со лицето Славица Димитриевиќ и Решение за одземање на лиценцата,
  8. Барање за добивање согласност за Друштво за ревизија за Триглав Осигурување АД Скопје и донсување на Решение за согласност,
  9. Барање за добивање согласност за Друштво за ревизија за Триглав Осигурување Живот АД Скопје и донесување на Решение за согласност
  10. Информација за сертификацијата на АСО со Меѓународниот стандард за системи за управување со квалитет ИСО 9001:2015.