1. Решение за издавање согласност за измена на Статут на друштвото за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп,