1. Решение за издавање на согласност за индиректно стекнување на квалификувано учество во Друштвото за осигурување САВА осигурување а.д. Скопје.