1. Записник од 3-та седница на СнЕ на АСО одржана на 8 февруари, 2024 година; 
  2. Одлука за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2023 година,
  3. Одлука за распределување на нето вишокот на приходи над остварените трошоци на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2023 година.