1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во ДО УНИКА АД Скопје за лицето Билјана Стојанов,
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во ДО УНИКА АД Скопје за лицето Борче Богески,
 3. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата,
 4. Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во Осигурителното брокерско друштво БРОЛИНС АД Скопје,
 5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Марјан Христовски,
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 7. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурително брокерското друштво и поведување  прекршочна постапка против С.Т.М. Брокер Плус АД Скопје,
 8. Одлука за поведување на прекршочна постапка против Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје,
 9. Одлука за поведување на прекршочна постапка против Граве Осигурување Неживот АД Скопје,
 10. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп Скопје,
 11. Одлука за поведување на прекршочна постапка против Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје и одговорното лице во друштвото за осигурување
 12. Информации на Агенцијата за супервизија на осигурување во врска со потребата од преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID 19 (корона вирус).