1. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  2. Решение за издавање на претходна согласност за стекнување квалификувано учество на лицето Александар Здравески во Осигурително брокерското друштво К МК брокер АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  3. Решение за издавање на претходна согласност за стекнување квалификувано учество на лицето Атанас Стојковски во Осигурително брокерското друштво К МК брокер АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  4. Решение за издавање на претходна согласност за стекнување квалификувано учество на лицето Билјана Николовска – Андоновска во Осигурително брокерското друштво К МК брокер АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  5. Разгледување и донесување на Решение за издавање на претходна согласност за стекнување квалификувано учество на лицето Елена Таковска во Осигурително брокерското друштво К МК брокер АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  6. Решение за укинување на Решението за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво САФЕ ИНЕВСТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје бр.09-1927/4 од 26.10.2012 година и Решението за измена на Решението за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво САФЕ ИНЕВСТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје бр.УП 07-1-142 ОД 12.02.2013 година; и
  7. Решение за издавање на претходна согласност за стекнување квалификувано учество на правното лице Друштво за ревизија, процена и финансиски консалтинг АТМ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ, Скопје во Акционерското друштво за застапување во осигурување САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување.