1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор во Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР Виена Иншуренс Груп, Скопје на лицето НАСЕР ЗЕНКУ, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  2. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2012 година;
  3. Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во 2012 година.