1.  Донесување на Правилник за начинот и постапката на спроведување на стручниот испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар
2.    Одлучување по барање за добивање дозвола за воведување нова класа  на осигурување (класа 17) во работењето на Акционерското друштво ЕВРОИНС Скопје
3.    Одлучување по барање за добивање дозвола за воведување нова класа  на осигурување (класа 14) во работењето на Акционерското друштво ЕВРОИНС Скопје
4.    Одлучување по барање за добивање согласност за измена на статут на Акционерското друштво ЕВРОИНС Скопје,
5.    Донесување на измена на Годишниот план за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2020 година,
6.    Донесување на Правилник за изменување на Правилникот за  потребната документација за добивање лиценца за осигурителен брокер,
7.    Донесување на Правилник за изменување на Правилникот за потребната  документација за добивање лиценца за застапник во осигурувањето,
8.    Донесување на Правилник за изменување на Правилникот за начинот,  постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи,
9.     Донесување на Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување, и
10.    Донесување на Правилник за изменување на Правилникот  за начинот,  постапката и документацијата потребна за добивање согласности.