1. Решение за измена на Статутот на Триглав Осигурување Живот АД Скопје,
  2. Решение за давање дозвола за воведување на класата 21 – Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови од групата на животно осигурување, во работењето на Триглав Осигурување Живот АД Скопје,
  3. Решение за давање согласност за измена на Статутот на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
  4. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на лицето Агрон Таири,
  5. Решение за давање на согласност Друштвото за ревизорски услуги ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје за 2019 година,
  6. Решение за повлекување на согласност за вршење работи на застапување во осигурувањето од страна на банка,
  7. Решение за издавање на согласност за измена на Статут на САВА осигурување а.д., Скопје,