1. Записникот од дваесетидевета седница на СнЕ на АСО во 2021 година, одржана на ден 6.12.2021 година во 10:00;
  2. Измена на Годишен план за вработување за 2021 година на Агенцијата за супервизија на осигурување,
  3. Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит потребен за добивање дозвола за актуар.