• Решение со кое се издава дозвола за вршење на работи на осигурување на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, со адреса на ул. “Маркс и Енгелс” бр. 3, Скопје;
  • Решение со кое се дава претходна согласност за измена на Статут на АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп, Скопје;
  • Решение со кое се дава претходна согласност за измена на Статут на АД за осигурување ВИНЕР -Виена Иншуренс Груп, Скопје;
  • Програма за волонтирање во Агенцијата за супервизија на осигурување за 2011 година.