1. Записник од десеттата седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 4.5.2022 година во 11:00;
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје,
 3. Решение за изрекување дополнителни мерки кон Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје,
 4. Изменет Годишен план за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година,
 5. Правилник за за формата и содржината на прекршочниот платен налог,
 6. Финансиски извештаи за 2021 година со извештај на ревизијата,
 7. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на УО во Друштвото за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ АД Скопје за лицето Елена Јакимовска Петревска и донесување на Решение за давање согласност,
 8. Барање за добивање согласност за изменана статут на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје и донесување Решение,
 9. Барање за добивање согласност за стекнување квалификувано учество во СН ОСИГУРИТТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола од страна на лицето Зоран Пејчиновски и донесување Решение,
 10. Барање за добивање согласност за стекнување квалификувано учество во ВИА БРОКЕР АД Скопје од страна на лицето Џемаљ Нуиши и донесување Решение,
 11. Известување за раскинување на договор за застапување во осигурување и одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Ирихан Ебиби и донесување Решение,
 12. Известување за раскинување на договор за застапување во осигурување и одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Наташа Ќолевска и донесување Решение,
 13. Известување за раскинување на договор за застапување во осигурување и одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Никола Стефковски и донесување Решение,
 14. Известување за раскинување на договор за застапување во осигурување и одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Ива Петровска и донесување Решение,
 15. Известување за раскинување на договор за застапување во осигурување и одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Наташа Петковска и донесување Решение,
 16. Известување за раскинување на договор за застапување во осигурување и одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Жарко Лазаревски и донесување Решение,
 17. Информација за истекување на договори поврзани со информатичко-комуникациските технологии во АСО.