1. Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување на Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје;
  2. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје;
  3. Решение со кое се дава дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурителното брокерско друштво КОРАБ ИНС АД Скопје.