1. Решение за издавање дозвола за воведување нови класи на осигурување на АД ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје;
  2. Решение за издавање претходна согласност за измена на статут на АД ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје;
  3. Решение за издавање претходна согласност за измена на статут на САВА осигурување ад Скопје;
  4. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на  Осигурително брокерското друштво во основање ЦВО БРОКЕР АД Охрид.