1. Записникот од првата седница на СнЕ на АСО во 2022 година, држана на ден 12.1.2022 година во 13:00;
  2. Стратешки план за внатрешна ревизија за периодот 2022 – 2024 година;
  3. Годишен план за внатрешна ревизија за 2022 година,
  4. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на лицето Аднан Емровски,
  5. Решение за формирање Комисија за спроведување стручен испит за застапници во осигурувањ
  6. Решение за формирање Комисија за спроведување стручен испит за осигурителни брокери,
  7. Решение за формирање Комисија за ревизија на стручен испит за застапници во осигурување,
  8. Решение за формирање Комисија за ревизија на стручен испит за осигурителни брокери,
  9. Решение за именување овластени претставници кои ќе присуствуваат на спроведување на стручните испити за застапници во осигурување,
  10. Решение за именување овластени претставници кои ќе присуствуваат на спроведување на стручните испити за осигурителни брокери,
  11. Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за супервизија на осигурување, за 2022 година.