1. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Никола Латиновски,
  2. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Сања Љубомир,
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Национална групација за осигурување АД Осигурителна Полиса СКОПЈЕ,